Vyhľadať:
Rozšírené vyhľadávanie

Zdravotníctvo

Každá rakúska provincia (krajina) má svoju vlastnú zdravotnú administratívu a každý okres má zdravotný úrad. Každý väčší verejný úrad musí zamestnávať lekára (všeobecného lekára), ktorého môžete navštíviť počas ordinačných hodín.

V princípe každý je oprávnený využívať zariadenia rakúskej zdravotnej služby (preventívne lieky, služby pre matky, röntgen atď.). Náklady sú hradené rakúskym systémom sociálneho poistenia alebo prostredníctvom systému platného vo vašej domovskej krajine.


Nemocenské poistenie uhrádza náklady za návštevy u lekárov, náklady za lieky (v roku 2010: 5 EUR za liek) a náklady za hospitalizáciu, ako aj za nemocenskú dávku po skončení vyplácania náhrady platu zamestnávateľom.

Praktického lekára môžete nájsť v mieste vášho bydliska alebo okolí. Praktický lekár vykonáva bežné vyšetrenia, prehliadky, ale aj vyšetrenie krvi, srdca (EKG). Ak je to potrebné, praktický lekár vám vystaví odporúčanie na návštevu špecialistu alebo ambulancie v nemocnici. Špecialistu vo vašom okolí však môžete navštíviť aj priamo, bez odporúčania. Vo väčších mestách sídlia zubári. Pred návštevou špecialistu alebo zubára sa vždy objednajte.

 

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, musíte predložiť preukaz poistenca (Európsky zdravotný preukaz), a to pri každej návšteve lekára. Pri preukázaní sa týmto preukazom je vyšetrenie väčšinou zadarmo (u tých doktorov, ktorí majú podpísanú zmluvu so zdravotnou poisťovňou). Niektoré fondy (poisťovne) požadujú zaplatenie časti nákladov na liečbu alebo vrátenie časti poplatku, ak už bol uhradený. Návštevníci a uchádzači o zamestnanie sú zvyčajne ošetrení zdarma na lekárskej pohotovosti. V každom prípade by ste mali priniesť príslušný E-formulár so sebou. U súkromných lekárov sa za vyšetrenie zvyčajne platí, pomerne malá časť nákladov je vrátená po predložení faktúry vášmu fondu zdravotného poistenia. Počet súkromných nemocníc a kliník je relatívne malý, pretože v Rakúsku je pomerne veľké a kvalitné zastúpenie poskytovateľov verejných zdravotných služieb. Avšak, môžete byť súkromne ošetrený vo verejných nemocniciach. Pre tento prípad sa uzatvára doplnkové poistenie s vašou zdravotnou poisťovňou alebo u súkromných poisťovní.

 

Adresy lekárov vo vašom okolí môžete objaviť v telefónnom zozname, v obchodnom adresári a na internete, na webových stránkach Komory lekárov.

Informácie o tom, ktorý z lekárov a zubárov je v službe počas víkendov a sviatkov môžete získať na mestskom úrade, v novinách (napr. Krone, Kurier) a na internetových stránkach Červeného kríža. Pohotovostná lekárska služba je k dispozícii pondelok – piatok od 19:00 – 7:00, a počas víkendu a sviatkov po celý deň, v prípade potreby použite linku 141 (toto telefónne číslo platí v celom Rakúsku).

 

Európsky preukaz zdravotného poistenia
Európsky preukaz/karta zdravotného poistenia (EPZP alebo EKZP) je nevyhnutný krok k zjednodušeniu prístupu k rôznym zdravotným systémom od roku 2004. Karta podstatne uľahčuje prístup k zdravotnej starostlivosti pre občanov členských štátov cestujúcich v rámci EÚ. Navyše, garantuje rýchlu a jednoduchú náhradu výdavkov krátko po návrate do miesta bydliska. Od 1. januára 2006 bola EKZP vydaná a uznaná všetkými krajinami a nahrádza E-formulár E 111.

 

Kto má nárok na EKZP?
EKZP je vydaná pre:
- občanom EÚ
- občanom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
- občanom Švajčiarska
- rodinným príslušníkom vyššie menovaných, bez ohľadu na ich štátne občianstvo
- štátnym príslušníkom iných krajín, ktorí sú zaradení do systému sociálneho zabezpečenia v jednom z členských štátov EÚ, EHP alebo Švajčiarska
EKZP by mala byť vydaná v príslušnej krajine pôvodu. Všetci občania EÚ by mali so sebou nosiť túto kartu pri cestovaní do zahraničia.

 

Výhody
Aj keď je hlavným účelom EPZP zabezpečenie jednoduchého prístupu k službám zdravotnej starostlivosti počas dočasného pobytu v inej krajine, poskytuje tiež veľa ďalších benefitov
nielen pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj pacientov a poisťovne. Hlavné výhody EPZP možno zhrnúť nasledovne :
- zjednodušený prístup k zdravotnej starostlivosti v zahraničí
- rýchla a jednoduchá refundácia nákladov
- bezpečnosť údajov
- väčšia spoľahlivosť
- menej administratívy
- jednoduchosť - jednoduchší a rýchlejší postup pre prístup k zdravotnej starostlivosti
Táto 'inteligentná karta' vo všeobecnosti obsahuje iba základné informácie o jej držiteľovi, ako je meno a priezvisko, a dátum narodenia, ale žiadne detaily týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Je jednoducho použiteľná a ľahko rozpoznateľná. Informácie ktoré sú na nej uvedené jednotným spôsobom sú čitateľné v ktorom ktokoľvek členskom štáte bez ohľadu na jazyk, aký sa v ňom používa.

 

Čo je to "inteligentná karta"?
"Inteligentná karta" je malá plastová karta, ktorá vyzerá rovnako ako bežné bankové alebo kreditné karty, na prednej strane má malý zlatý čip. Pri vložení do špeciálneho čítacieho zariadenia sa čip spojí s elektrickými konektormi, ktoré z neho načítajú informácie a odpíšu ich.

 

Aké informácie sú uložené na mojom zdravotnom preukaze?
Jedinými osobnými údajmi na EPZP sú meno, priezvisko, osobné identifikačné číslo a dátum narodenia jej držiteľa. EPZP neobsahuje žiadne zdravotné údaje.

 

Kde budú môj zdravotný preukaz akceptovať?
EPZP sa používa vždy, keď potrebujete akýkoľvek druh zdravotnej starostlivosti, či už
u všeobecného lekára, v nemocnici alebo v lekárni. Členské štáty EÚ sú zodpovedné nielen
za zavádzanie a rozširovanie preukazov, ale aj za vybavenie všetkých príslušných zdravotníckych zariadení čítačkami preukazov.

 

Používanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia v zahraničí
Je dôležité poznamenať, že preukaz zdravotného poistenia nezahŕňa prípady, kedy sa pacient zámerne rozhodne absolvovať lekárske ošetrenie v zahraničí. Jeho účelom je skôr zabezpečenie poistenia osôb cestujúcich do iných krajín na časovo obmedzené obdobie, a tým umožňuje lekársku starostlivosť, ktorá sa môže stať počas pobytu na území iného členského štátu nevyhnutnou. Keď takáto situácia nastane, ošetrenie bude poskytnuté podľa zákonov príslušnej krajiny (ak je napríklad v danom členskom štáte zdravotná starostlivosť zadarmo, bude mať na ňu pri predložení jeho/jej EPZP nárok aj zahraničný pacient).

 

Provizórne náhradné potvrdenie
V prípade ak osoba, ktorá potrebuje lekárske ošetrenie, nemá svoj EPZP, môže tiež predložiť provizórne náhradné osvedčenie, ktoré mu môže príslušná národná inštitúcia zdravotného poistenia jednoducho zaslať faxom alebo e-mailom. Toto potvrdenie je rovnocenné s EPZP a oprávňuje pacienta na ekvivalentné ošetrenie a refundáciu príspevkov.

 

Dizajn európskeho preukazu zdravotného poistenia?
Dizajn EPZP je rovnaký vo všetkých členských štátoch a obsahuje európsky symbol. Existujú dva varianty :
• Spoločný vzor EÚ umiestnený na prednej strane preukazu - pričom obsah zadnej strany preukazu si môže príslušný členský štát zvoliť sám.
• Spoločný vzor EÚ umiestnený na zadnej strane preukazu - v tomto prípade členský štát umiestni vyobrazenie EPZP na zadnú stranu existujúceho národného alebo regionálneho zdravotného preukazu.
Každý členský štát si pre vydanie zdravotného preukazu môže vybrať jeden z možných vzorov.

Facebook Twitter vybrali.sme